หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ ปี 2558

บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเขตตรวจราชการที่ 14 ปี 2558 สามารถอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์หมู่บ้าน www.phai13.com

(Visited 103 times, 1 visits today)