ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์

ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพัฒนาโดย บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศดีเด่น ปี 2558 เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเกษตรและชนบท ลงทะเบียนเข้าใช้งานกว่า 366 หมู่บ้าน ในจังหวัดสุรินทร์

(Visited 196 times, 1 visits today)