เอกสาร ฝึกปฏิบัติกระบวนการแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

ใบงาน กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

ไฟล์นำเสนอ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ประหยัด พุดจีบ)

ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี จังหวัดสุรินทร์ (2561-2564)

ดาวน์โหลด