การพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่สถาบันการเงินชุมชน (ประหยัด พุดจีบ)

ดาวน์โหลด

เทศกาลของดีบ้านไผ่ ปีที่ 1 สู่ปีที่ 2 (บุญญิสา จันทร์ทอง)

ดาวน์โหลด

ระบบสารสนเทศสำหรับงานพัฒนาชุมชน (พรพิมล โททอง)

ดาวน์โหลด

แผนชุมชนกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (ประหยัด พุดจีบ)

ดาวน์โหลด

สารสนเทศสู่ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่ชม้อย (บุญญิสา จันทร์ทอง)

ดาวน์โหลด

การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศฯ บ้านไผ่ ม.13 (สมพร พูลเพิ่ม)

ดาวน์โหลด