กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุมพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 24 เม.ย.2561 เวลา 14.00น. นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาก [...]

ประชุม ผู้นำหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่ม OTOP ของหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ตาม”โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

วันที่ 18 เม.ย.61 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร [...]