โครงสร้างบุคลากร

นางศรินทราภรณ์ ไกรเสือ

พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี

นางสาวลัดดา ศิริบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลทับใหญ่ และตำบลยางสว่าง

นางสาวศศิพิมล สุมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลรัตนบุรี
และตำบลหนองบัวบาน

นายรัฐพล เพ่งพิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุดขาคีม ตำบลน้ำเขียว และตำบลแก

นายสุรินทร์ ปรัชญามาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเบิด ตำบลไผ่ และตำบลหนองบัวทอง

นางสาวพนิดา เรืองเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลธาตุ และตำบลดอนแรด

(Visited 1,012 times, 1 visits today)