โครงสร้างบุคลากร

นายกณภัทร สมศรี

พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี

นายประสิทธิ์ สีหะชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลรัตนบุรี และตำบลหนองบัวบาน

นางสาวิตรี พบบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแก และตำบลน้ำเขียว

นางนภาพร จันสีดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญาร
รับผิดชอบตำบลทับใหญ่ และตำบลกุดขาคีม

นางสาวมาริษา ศรีษะแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไผ่ และตำบลหนองบัวทอง

นางสาวสมหมาย บุญยิ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลธาตุ และตำบลดอนแรด

นายวิชา อินตะนัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเบิด และตำบลยางสว่าง

(Visited 826 times, 1 visits today)