โครงสร้างบุคลากร

นายบัณฑูรย์ ภวสุริยกุล

พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี

นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลทับใหญ่ และตำบลยางสว่าง

นางสาวนีรยา โพธิบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกุดขาคีมและตำบลหนองบัวทอง

นายอมรเทพ ทองอุดม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลรัตนบุรี
และตำบลหนองบัวบาน

นายรัฐพล เพ่งพิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลน้ำเขียว และตำบลแก

นายสุรินทร์ ปรัชญามาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเบิด และตำบลไผ่

นายนิรันดร อุปรีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลธาตุ และตำบลดอนแรด

(Visited 1,240 times, 1 visits today)