ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”


              คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีความยินยอมให้ใช้ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือของญาติ (ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่จำนวน 1 ไร่, 3 ไร่,5 ไร่, 10 ไร่ หรือ 15 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (1 ไร่,3ไร่และ 5ไร่ ยินยอม 5 ปี) 10ไร่ และ 15 ไร่ ยินยอมอย่างน้อย 15 ปี) โดยผลผลิตที่ผู้สมัครผลิตได้เป็นของตนเองทุกประการ


          หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย


1.ใบสมัคร 1 ใบ
2.หนังสือยินยอม พร้อมหลักฐานเอกสาร จำนวน 3 ชุด
(หลักฐาน,เอกสารที่แนบในหนังสือยินยอมประกอบด้วย)
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
2.3 สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของผู้สมัคร (โฉนด,นส.3ก,นส.3,ใบจองสค.1,สปก.)


**กรณีที่ดิน ที่เข้าร่วมโครงการไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตนเอง ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้**
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2.5 สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ผู้ที่กรอกข้อความในหนังสือยินยอมต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงนามพยานในหนังสือยินยอมด้วย

รับสมัครทุกวัน ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ชั้น 2
โทร.สอบถาม 044-599708
******************

(Visited 1,172 times, 2 visits today)