พช.รัตนบุรี ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ณ ศาลาประชาคมบ้านบะฮี หมู่ที่ 6 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี และนายสุรินทรื ปรัชญามาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ดำเนินการจัดประชุม เพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหมู่บ้านให้ทราบถึงหลักการเหตุผลวัตถุประสงค์ของการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
เป็นการนำเสนอให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมให้ทุกชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

(Visited 113 times, 1 visits today)