สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
✏️✏️วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหนองสำโรง หมู่ 3 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี
🖊️🖊️ นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการ องค์กรภาคประชาชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นตพ.) อำเภอรัตนบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้อาหารปลอดภัย” ภายใต้แนวคิด น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะ ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน
ในระดับครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี รณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขพึ่งตนเองได้ และขยายผลไปสู่ระดับตำบล ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งกระจาย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ พืชผักสวนครัวในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยดำเนินการปลูกพืชผักกินได้ริมถนน ระยะทางกว่า 500 เมตร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองทุนหมู่บ้านหมู่ 3 บ้านช่อง ในการสนับสนุนพันธุ์พืช จำนวน 150 ต้น

(Visited 44 times, 1 visits today)