สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
✏️✏️วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนบ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี
🖊️🖊️ นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการ องค์กรภาคประชาชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นตพ.) อำเภอรัตนบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้อาหารปลอดภัย” ภายใต้แนวคิด น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะ ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน
ในระดับครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี รณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ พร้อมดอกไม้สวยงามเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขพึ่งตนเองได้ และขยายผลไปสู่ระดับตำบล ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งกระจาย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ พืชผักสวนครัวในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม ตามวิถีพอเพียง โดยกำหนดปลูกพืชผักกินได้ริมถนน ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ ผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาสามารถเก็บไปบริโภคได้ตามความจำเป็น อันจะช่วยลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชน

(Visited 93 times, 1 visits today)