สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ลงพื้นที่มอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

🕟 วันที่ 14 มกราคม 2564
🖊🖊 นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ลงพื้นที่ติดตามสภาพความเป็นอยู่และมอบทุนเด็กที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 5 รายๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท
นอกจากนี้ทีมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ยังได้ร่วมสนับสนุนข้าวสาร ขนม นม ไข่ไก่ แก่เด็กยากจน เพื่อนำไปบริโภคและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครัวเรือน

(Visited 14 times, 1 visits today)