📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยทีมลูกจ้างเหมาบริการฯ ร่วมอบรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยทีมลูกจ้างเหมาบริการฯ ร่วมอบรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
🕟วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
🖊🖊 นายกณภัทร สมศรี พัฒนาอำเภอรัตนบุรี มอบหมายให้ นางสาิวตรี พบบุญ นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลูกจ้างเหมาบริการฯ จำนวน 12 คน พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบ 5 ครัวเรือน รวม 18 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ และการออกแบบพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายตามหลักภูมิสังคม เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและจิตอาสาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อไป

(Visited 73 times, 1 visits today)