📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี สำรวจพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายและออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี สำรวจพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายและออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม
🕟 วันที่ 25 ธันวาคม 2563
🖊🖊 นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมทีมลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชรวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” อ.รัตนบุรี ลงสำรวจพื้นที่ของ นางฮัง ยั่งยืน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัวบาน ที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 3 ไร่ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการออกแบบพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบเป็นแนวทางให้แก่กลุ่มเป้าหมายและเตรียมข้อมูลในการออกแบบพื้นที่ต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)