📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”

📌📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”
🕟วันที่ 22 ธันวาคม 2563
🖊🖊 นายกณภัทร สมศรี พัฒนาอำเภอรัตนบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทำงานคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต้านการทุจริต (ปปท.) เขต 3 ร่วมกับสำนักผู้ตรวจนากยกรัฐมนตรี คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ กอ.รมน. จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายในโครงการที่ผ่านการอบรมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯ ของนางนงคราญ บุญภา ในพื้นที่ตำบลแก อ.รัตนบุรี เพื่อให้คำแนะนำและข้อสังเกตุในการดำเนินการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้

(Visited 102 times, 1 visits today)