มอบสิ่งของใหครัวเรือนยากจน ตำบลน้ำเขียว ๓ ครัวเรือน

วันที่ ๑๔ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น
นางราณี วงศ์ลุน มอบหมายให้ นานรันดร อุปีย์ นักวิชาการพัฒนาชาญการ มอบสิ่งของใหครัวเรือนยากจน ตำบลน้ำเขียว ๓ ครัวเรือน

(Visited 37 times, 1 visits today)