ร่วมงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรีและหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้
1.บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวทอง
2.บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลทับใหญ่
3.บ้านแข้ด่อน หมู่ที่ 4 ตำบลเบิด

ร่วมงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของหมู่บ้าน ให้เป็นที่รับรู้และสนใจของสังคม เป็นโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้านที่ร่วมโครงการได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหมู่บ้านของตนให้บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับหมู่บ้านตามโครงการฯโดยการนำเสนอในรูปแบบจัดนิทรรศกาล วิถีชีวิตคนลุ่มแม่น้ำมูล (บ้านกุดหลวง) การแสดงดนตรีพื้นบ้าน(บ้านจาน) และการแสดงศิลปะ มวยไทย(บ้านแข้ด่อน)และร่วมกิจกรรมสื่อสัมพันธ์สัญจร นอนหมู่บ้านนวัตวิถี ให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านและสื่อมวลชนได้ทดลองโปรแกรมท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ณ วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

(Visited 485 times, 1 visits today)