ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรัษฎา พิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน

13 มี.ค.60 นายธนากร ชูจิตต์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอรัษฎา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรัษฎา พิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 โครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัษฎา จ.ตรัง

(Visited 186 times, 1 visits today)