ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบล/เทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.)

3 มิ.ย.60 นายวรวิทย์ ช้อนทอง นายอำเภอรัษฎา มอบหมาย นางเกษร แสงประสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอรัษฎา พร้อมทีมพัฒนากร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบล/เทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.) เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุนฯ และชี้แจงซักซ้อมการเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประเภทเงินอุดหนุนและการเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มเติม ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา จ.ตรัง

(Visited 26 times, 1 visits today)