ติดตามการชำระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 3 ส.ค.2560 เวลา 14.00 น. นางเกษร แสงประสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ น.ส. รัตนา บัวแก้ว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานสตรี และ น.ส. มัชฌิมา โอฬารวิจิตรวงศ์ พัฒนากรประสานงานตำบลหนองบัว    ม.8 ต. หนองบัว จำนวน 2 กลุ่ม ทั้ง 2 กลุ่มจะดำเนินการชำระคืนตามงวดที่กำหนด

(Visited 24 times, 1 visits today)