ประกาศกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

แบบประเมินประกอบลงทะเบียนตลาดประชารัฐ

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้าแระจำดีเด่น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

คู่มือ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

ดาวน์โหลด