โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอรัษฎา

นายณรงค์ชัย บุญจันทร์

พัฒนาการอำเภอรัษฎา

นายเกียรติประวัติ จารย์ปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองปรือ/ตำบลเขาไพร

น.ส.มัชฌิมา โอฬารวิจิตรวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลคลองปาง/ตำบลหนองบัว

นางสุธัญญา จารย์ปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลควนเมา

(Visited 521 times, 1 visits today)