ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

เดิมท้องที่อำเภอรัษฎาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในการปกครองของอำเภอห้วยยอด ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอห้วยยอด 5 ตำบล คือ ตำบลควนเมา ตำบลคลองปาง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองปรือ และตำบลเขาไพร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยเรียกชื่อว่า กิ่งอำเภอรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534 และยกฐานะเป็น อำเภอรัษฎา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ชื่อ "รัษฎา" ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองตรังที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่ง

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอรัษฎาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงป่าทิวเขาบรรทัดทางทิศตะวันออก และที่ราบมาทางทิศตะวันตกจดคลองปาง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ผลไม้ที่มีชื่อ ได้แก่ ฝรั่งแป้นสีทอง ชมพู่ทูลเกล้า ชมพู่ทับทิมจันทร์ ลางสาด และลองกอง อำเภอรัษฎามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลกะปางและตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และทิวเขาบรรทัด
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลในเตา ตำบลท่างิ้ว และตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลวังหิน อำเภอบางขัน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอรัษฎาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ควนเมา     (Khuan Mao)     15 หมู่บ้าน  
2. คลองปาง     (Khlong Pang)     9 หมู่บ้าน  
3. หนองบัว     (Nong Bua)     9 หมู่บ้าน  
4. หนองปรือ     (Nong Prue)     12 หมู่บ้าน  
5. เขาไพร     (Khao Phrai)     5 หมู่บ้าน  
 แผนที่ตำบล

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอรัษฎาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลคลองปาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองปาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนเมาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองปาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลคลองปาง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปรือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาไพรทั้งตำบล

การคมนาคม

ทางสายหลัก ได้แก่

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 (ตรัง-ทุ่งสง) จากจังหวัดตรังถึงอำเภอรัษฎา ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 4 ช่องทางจราจร
 2. ถนนเพชรเกษม จากจังหวัดตรัง ผ่านอำเภอห้วยยอด เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ถึงอำเภอรัษฎา ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทางจราจร

อ้างอิง

(Visited 1,724 times, 1 visits today)