ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำพล เข็มแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอราษีไศล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)