จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อสร้างทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ บ้านคลองแดน หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองแดน

กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้การพัฒนาอาชีพครัวเรือน เป็น [...]
อ่านเพิ่มเติม