นายนาท บัวแก้ว

พํฒนาการอำเภอระโนด

นางเพ็ญศรี สายช่วย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะเครียะ,วัดสน

-

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบล

น.ส.สุชีรา โบหวาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลระโนด/บ่อตรุ

นายไสว จันทรโชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าบอน/ปากแตระ

น.ส.ณัฏภัทร เอียดแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลคลองแดน/บ้านใหม่

นางอวยพร สุทธินนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลระวะ/พังงา

นายสถิตย์ เอียดแก้ว

อาสาพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลปากแตระ

นายธีรพงษ์ ขาวสุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านขาว/แดนสงวน

(Visited 849 times, 1 visits today)