สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด

จังหวัดสงขลา

นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์

พัฒนาการอำเภอระโนด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564