สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด

จังหวัดสงขลา

นายนาท บัวแก้ว

พัฒนาการอำเภอระโนด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565