มอบถุงยังชีพครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561

เข้าชม 65 ครั้ง

วันที่ 7 ธ.ค 2561
นางซูเรียนา ระเด่นกุล
พัฒนาการอำเภอรามัน
มอบหมายให้
น.ส.ภดารียะห์ โต๊ะอุง
อาสาพัฒนาผู้ประสานงาน
ตำบลบือมัง และ
นายกิตติ ชอบอารมณ์ นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ
มอบถุงยังชีพจาก สอ.พช.
ให้แก่ นางเฉาะ เซมะ ม.3
บ้านดุซงตาวา ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 ณ ม.3 บ้านดุซงตาวา
ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา

(Visited 65 times, 1 visits today)