พช. รามัน ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์ไม้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

พช. รามัน ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์ไม้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

พช.รามัน ลงพื้นที่ร่วมโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ ตำบลอาซ่อง