พช.รามัน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 “โครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

พช.รามัน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 6/2564