โครงสร้างบุคคลากร

นายประพันธ์ ทองสีดำ

พัฒนาการอำเภอรามัน

นางเจนจิรา ดอยอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังพญา

นายกิตติ ชอบอารมณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยะต๊ะ

นายอับดุลนาเซ ดอปอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเนินงาม

น.ส.พาซียะห์ กึกก้อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกอตอตือร๊ะ

นางแสงระวี แปเราะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลจะกว๊ะ และตำบลกายูบอเกาะ

นายสามารถ อิเแอ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลบาโงย

นางปราณี นีรรัตน์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลเกะรอ

นายอัสมี มะโร๊ะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลอาซ่อง

น.ส. รำไพพรรณ โทบุรี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนแฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลบือมัง

นายธีรศักดิ์ โอรพันธ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลตะโละหะลอ

นายมะยากี แยนา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลกาลอ

นางสาวภดารียะห์ โต๊ะอุง

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลบาลอ

(Visited 746 times, 1 visits today)