โครงสร้างบุคคลากร

นายประพันธ์ ทองสีดำ

พัฒนาการอำเภอรามัน

นางเจนจิรา ดอยอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังพญา

นายกิตติ ชอบอารมณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโกตาบารู และตำบลบาลอ

นายอับดุลนาเซ ดอปอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเนินงาม และตำบลกาลอ

น.ส.พาซีหย๊ะ กึกก้อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกอตอตือร๊ะ และตำบลบาโงย

นายสมาน มาซิดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะโละหะลอ

นางแสงระวี แปเราะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลจะกว๊ะ

นายสามารถ อิแอ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลกายูบอเกาะ

นางปราณี นีรรัตน์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลเกะรอ, กาลูปัง

นางสาวเมธาวี มานิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลอาซ่อง

นายอัสมี มะโร๊ะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลท่าธง

น.ส. รำไพพรรณ โทบุรี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลบือมัง

นางสาวภดารียะห์ โต๊ะอุง

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลยะต๊ะ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน
รับผิดชอบตำบล

(Visited 1,140 times, 1 visits today)