ประวัติความเป็นมา

ในอดีตรามันเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองมลายูที่ถูกแบ่งออกมาจากเมืองปัตตานี ชื่ออำเภอ รามัน เป็นคำมลายู แปลว่า ชุมชนใหญ่ มาจากคำว่า รามา(มลายูRama) หมายถึง “ผู้คนจำนวนมาก”[1]

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองรามันจึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอรามัน(ยาวีرمانรูมีReman) จนถึงทุกวันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอรามันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอยะรัง อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอกะพ้อ (จังหวัดปัตตานี)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบาเจาะ และอำเภอรือเสาะ (จังหวัดนราธิวาส)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอรือเสาะ (จังหวัดนราธิวาส) และอำเภอบันนังสตา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง และอำเภอเมืองยะลา

  การปกครองส่วนภูมิภาค

  อำเภอรามันแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 88 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. กายูบอเกาะ (Kayu Boko) 9. เนินงาม (Noen Ngam)
  2. กาลูปัง (Kalupang) 10. บาลอ (Balo)
  3. กาลอ (Kalo) 11. บาโงย (Ba-ngoi)
  4. กอตอตือร๊ะ (Koto Tuera) 12. บือมัง (Buemang)
  5. โกตาบารู (Kota Baru) 13. ยะต๊ะ (Yata)
  6. เกะรอ (Kero) 14. วังพญา (Wang Phaya)
  7. จะกว๊ะ (Cha-kwa) 15. อาซ่อง (Asong)
  8. ท่าธง (Tha Thong) 16. ตะโล๊ะหะลอ (Talo Halo)

  การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ท้องที่อำเภอรามันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกายูบอเกาะ
  • เทศบาลตำบลโกตาบารู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกตาบารูทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบาลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบาลอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาลูปังทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาลอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกอตอตือร๊ะทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกะรอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจะกว๊ะทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าธงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินงามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบาโงยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบือมังทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยะต๊ะทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพญาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาซ่องทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโล๊ะหะลอทั้งตำบล
(Visited 3,861 times, 7 visits today)