พช.รามัน ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3/2565

เข้าชม 4 ครั้ง

🌼พช.รามัน ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาบู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน  โดยมีประเด็นข้อเน้นย้ำที่สำคัญ ได้แก่

1. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. การติดตามงาน
3. การเตรียมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566
4. การขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP)
5. การตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบัน
6. การบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาส 1-4
7. 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์
8. 1 พัฒนากร 1 ศักยภาพ ตามโครงการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. เรื่องอื่นๆ

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 4 times, 1 visits today)