พช.รามัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

เข้าชม 7 ครั้ง

🌼พช.รามัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นางสาวรัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ, คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา ร่วมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณา ดังนี้

1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
2. ผลิตภัณฑ์ระดับ 1 – 3 ดาว ปี 2565 หรือผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ และลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2565
3. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน มชช. หรือสมัครเข้าสู่กระบวนการ มชช. และอยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นลำดับแรก

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายฮาซัน ยะเยริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)