“สภาประชาธิปไตย ” เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เข้าชม 10 ครั้ง

🌼“สภาประชาธิปไตย ” เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ พื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประกอบด้วย

1.นายอับดุลนาเซ ดอปอ พัฒนากรตำบลเนินงาม
2.นางแสงระวี แปเราะ พัฒนากรตำบลจะกว๊ะ
3.นางสนธยา ยือราน พัฒนากรตำบลวังพญา
4.นายกิตติ ชอบอารมณ์ พัฒนากรตำบลยะต๊ะ
5.นายฮาซัน ยะเยริ พัฒนากรตำบลเกะรอ

เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยระดับตำบล ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่เกิดเอกภาพและสามารถปฏิบัติงานอย่างบูรณาการได้ทุกภาคส่วน มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุข ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนส่วนรวม ในโอกาสนี้ในส่วนของงานพัฒนาชุมชน ได้มีการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เช่น การจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เป็นต้น

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 10 times, 1 visits today)