พช.รามัน ดำเนินการเข้ารับคำปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

เข้าชม 4 ครั้ง

🌼พช.รามัน ดำเนินการเข้ารับคำปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นายฮาซัน ยะเยริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้ารับคำปรึกษาแนะนำ โดยมีนางสาวผลดา หนูประพันธ์ นักวิชาการมาตรฐาน ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน : งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 4 times, 1 visits today)