พช. รามัน ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์ไม้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

เข้าชม 7 ครั้ง

🌼พช. รามัน ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์ไม้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  ณ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง พัฒนากรประสานงานตำบลกอตอตือร๊ะ และตำบลบาโงย ลงพื้นที่ดำเนินการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ กล้าไม้ ให้กับครัวเรือนต้นแบบ เพื่อสนับสุนการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

ซึ่งได้มอบ วัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์พืชต่าง ๆ สำหรับใช้ในการทำเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติ และจะดำเนินการในกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมต่อไป

(Visited 7 times, 1 visits today)