พช.รามัน ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย ตำบลท่าธง และนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565

เข้าชม 3 ครั้ง

🌼พช.รามัน ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย ตำบลท่าธง และนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสิวิภา ศุกรวรรณ พัฒนากรตำบลท่าธง ประชุมสภาสันติสุขตำบลท่าธง เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอประจำตำบลท่าธง หน่วยทหารพราน  ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่ปกครอง บัณฑิตอาสามาตุภูมิ ผู้นำศาสนา อสม. และผู้นำกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ พัฒนากรประจำตำบลท่าธง ได้ชี้แจงและนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 ได้แจ้งผลการจัดเก็บฯ ในแต่ละตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด ใน 5 หมวด และแจ้งเรียงลำดับที่ตกมากไปหาน้อย โดยที่ประชุมลงมติรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของตำบลท่าธง ประจำปี 2565

(Visited 3 times, 1 visits today)