พช. รามัน ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์ไม้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

เข้าชม 9 ครั้ง

พช. รามัน ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์ไม้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565  ณ หมู่ที่ 4 ตำบลกอตอตือร๊ะ หมู่ที่ 2, 3, 6 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง พัฒนากรประสานงานตำบลกอตอตือร๊ะ และตำบลบาโงย และนางสิวิภา ศุกรวรรณ พัฒนากรประสานงานตำบลท่าธง ลงพื้นที่ดำเนินการส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ กล้าไม้ ให้กับครัวเรือนต้นแบบ เพื่อสนับสุนการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

ซึ่งได้มอบ วัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์พืชต่าง ๆ สำหรับใช้ในการทำเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติ และจะดำเนินการในกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมต่อไป

 

(Visited 9 times, 1 visits today)