พช.รามัน ลงพื้นที่ร่วมโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ ตำบลอาซ่อง

เข้าชม 5 ครั้ง

🌼พช.รามัน ลงพื้นที่ร่วมโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ ตำบลอาซ่อง

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ณ เวลา 13.30 น. บ่อเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง  หมู่ที่ 3 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายชัยวัฒน์ อินอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวเมธาวี มานิต พัฒนากรประจำตำบลอาซ่อง พร้อมด้วยนางสาวรำไพพรรณ โทบุรี พัฒนากรประจำตำบลบือมัง ลงพื้นที่ร่วมโครงการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา กิจกรรมอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง และปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ตำบลอาซ่อง จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการสร้างระบบและกลไกการแก้ปัญหาความยากจนระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมปฏิบัติการการเลี้ยงผึ้งชันโรง และการปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมแหล่งอาหารในชุมชนต่อไป

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 5 times, 1 visits today)