พช.รามัน ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบาตะตีงี

เข้าชม 7 ครั้ง

🌼พช.รามัน ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบาตะตีงี

วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกอตอตือร๊ะ และตำบลบาโงย ลงพื้นที่เพื่อประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีการดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้
1. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและ แนวคิดในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ ทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่  คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการส่งเสริม
3. การกำหนดระเบียบข้อบังคับ กำหนดวันส่งเงินสัจจะ  ข้อตกลงการฝากเงินกับธนาคาร และ กำหนดเป้าหมายการทำงาน การประชุมร่วมกัน
4. รับสมัครสมาชิก
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี การทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งเกิดประสบการณ์ในการบริหาร และจัดการเงินทุนของตนเอง ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ 1.ความซื่อสัตย์  2.ความเสียสละ 3.ความรับผิดชอบ 4.ความเห็นอกเห็นใจกัน 5.ความไว้วางใจกัน

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)