พช.รามัน “ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กยากจนและด้อยโอกาส”

เข้าชม 9 ครั้ง

🌼พช.รามัน “ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กยากจนและด้อยโอกาส”

วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลกอตอตือร๊ะ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กยากจนและด้อยโอกาส จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการการพัฒนาครัวเรือนเด็กยากจนและด้อยโอกาสโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ครอบครัวของเด็กหญิงนุรอีมาน  ยามา บ้านเลขที่ 79/1 ม.4 ต.กอตอตือร๊ะ  อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อเป็นการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 9 times, 1 visits today)