พช.รามัน “ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กยากจนและด้อยโอกาส”

เข้าชม 8 ครั้ง

🌼พช.รามัน “ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กยากจนและด้อยโอกาส”

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ หมู่ที่ 5 บ้านตีบุ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้น.ส.ภดารียะห์  โต๊ะอุง อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลยะต๊ะ พร้อมด้วยนายกิตติ ชอบอารมณ์ พัฒนากรพี่เลี้ยง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กยากจนและด้อยโอกาส จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการการพัฒนาครัวเรือนเด็กยากจนและด้อยโอกาสโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ครอบครัวของเด็กหญิงอาวาตีฟ สติแย เพื่อเป็นการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 8 times, 1 visits today)