พช.รามัน ลงพื้นที่จัดโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโกตาบารู

เข้าชม 16 ครั้ง

🌼พช.รามัน ลงพื้นที่จัดโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโกตาบารู

วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ หมู่ที่ 1 บ้านเฆาะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน  มอบหมายให้นายกิตติ ชอบอารมณ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโกตาบารู , ตำบลบาลอ พร้อมด้วย น.ส.ภดารียะห์ โต๊ะอุง อาสาพัฒนาตำบลยะต๊ะ ลงพื้นที่จัดโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยบรรยายเรื่อง ความสำคัญและแนวทางของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ศาสตร์พระราชา ทฤษฎีใหม่บันได 9 ขั้น การวางแผนจัดการพื้นที่ในครัวเรือน การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน การออกแบบพื้นที่เพื่อการพึ่งตนเอง และรองรับภัยภิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  กลุ่มเป้าหมายผู้แทนครัวเรือน 20 คน

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 16 times, 1 visits today)