พช.รามัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

เข้าชม 28 ครั้ง

พช.รามัน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หมู่ที่ 3 บ้านตะโล๊ะ และหมู่ที่ 5 บ้านตีบุ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน มอบหมายให้นายกิตติ ชอบอารมณ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยะต๊ะ พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าหลังดำเนินการขุดแปลงพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” แปลงของนายมอมัดตอฮา ใสสากา หมู่ที่ 3 บ้านตะโล๊ะ และแปลงของนางสาวรอพีอ๊ะ ดอเลาะ หมู่ที่ 5 บ้านตีบุ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และส่งมอบป้ายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา พช. ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ รูปแบบแปลงตามแบบมาตรฐาน 1:2 ผู้รับเหมาได้ดำเนินการขุดตามแบบมาตรฐานตามโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแต่งเก็บงานต่อไป

ทั้งนี้พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยะต๊ะ ได้พบปะครัวเรือนต้นแบบ เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับครัวเรือนต้นแบบในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบในการเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมขยายผลสู่ครัวเรือนต่อไป

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

#Raman Ramai ยุค 5G
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 28 times, 1 visits today)