@YALA เมืองน่าอยู่ พช.รามัน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลจะกว๊ะ

เข้าชม 20 ครั้ง

@YALA เมืองน่าอยู่

พช.รามัน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลจะกว๊ะ

#Raman Ramai ยุค 5G
วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ หมู่ที่ 5 บ้านยือนือเร๊ะ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน โดยนายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน  มอบหมายให้นางแสงระวี แปเราะ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำตำบลจะกว๊ะ พร้อมด้วย นางสาวไซนับ มาสยี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยบรรยายเรื่อง ความสำคัญและแนวทางของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ศาสตร์พระราชา ทฤษฎีใหม่บันได 9 ขั้น การวางแผนจัดการพื้นที่ในครัวเรือน การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน การออกแบบพื้นที่เพื่อการพึ่งตนเอง และรองรับภัยภิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  กลุ่มเป้าหมายผู้แทนครัวเรือน 30 คน

📢 สารสนเทศ สพอ.รามัน : รายงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)