พื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกที่นี่ หมู่บ้านเป้าหมายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [...]
อ่านเพิ่มเติม