@ พช.ปัว : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

@ พช.ปัว : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย สืบสานอน [...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ปัว : ดำเนินโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง

@พช.ปัว : ดำเนินโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

@พช.ปัว : ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลศิลาแลง

@พช.ปัว : ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน [...]
อ่านเพิ่มเติม

@ พช.ปัว : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

@ พช.ปัว : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย สืบสานอน [...]
อ่านเพิ่มเติม