พัฒนาการอำเภอปัว

นางชนิกา สุปินะ

พัฒนาการอำเภอปัว

นายศิรพิษณ์ ขุมทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลสถาน และตำบลป่ากลาง

นายนิตินัย หาญยุทธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลศิลาเพชร ตำบลศิลาแลง ตำบลอวน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิรินาฎ แสงรุ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลสกาด ตำบลวรนคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.พัทธนันท์ มินทร์มอญเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลปัว ตำบลเจดีย์ชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   รับผิดชอบตำบลภูคา ตำบลไชยวัฒนา ตำบลแงง

นางสาวอัมพร พรมตาแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลภูคา ตำบลไชยวัฒนา

(Visited 1,076 times, 1 visits today)