วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้
ของชุมชน การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 160 times, 1 visits today)