โครงสร้างบุคลากร

นางสาวพรกนก สุขอุดม

พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี

นางดวงรัตน์ ฤกษ์ดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายยุทธนา   จำปาทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุวพิชญ์   โถดาสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาวีร์   ใจดี

อาสาพัฒนา

นางสาวพลอยไพลิน  ไทยทอง

นักพัฒนารัฐบาลจิติทัล

(Visited 774 times, 1 visits today)